Pracownik samorządowy w dniu 5 stycznia 2012 r. dostarczył zaświadczenie o rocznym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. Do dnia 5 stycznia 2012 r. z akt osobowych pracownika wynikało, że posiada staż pracy - 4 lata 1 miesiąc i 24 dni.

Jak należy ustalić i wypłacić dodatek za wieloletnią wysługę lat?

Odpowiedź

Do dnia 4 stycznia 2012 r. pracodawca nie posiadał dokumentacji, która potwierdzałaby, iż pracownik jest uprawniony do dodatku za wieloletnią pracę. Do tego dnia dokumentacja przedstawiona przez pracownika wskazywała, iż pracownik nie przepracował 5 lat uprawniających do otrzymywania dodatku za wieloletnią pracę. Z dniem 5 stycznia 2012 r., czyli dostarczenia zaświadczenia o rocznym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, pracownik nabył prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Pracownik nie ma jednak roszczenia względem pracodawcy o wyrównanie dodatku za wieloletnią pracę za poprzednie miesiące (dokładnie 1 miesiąc i 28 dni).

Z dniem 5 stycznia 2012 r. pracodawca powinien dokonać obliczenia dodatku za wieloletnią pracę i wypłacić dodatek pracownikowi wraz z wynagrodzeniem miesięcznym - począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku (tj. dodatek powinien zostać wypłacony wraz z wynagrodzeniem za luty 2012 r.)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. , pracownikowi samorządowemu dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.@page_break@

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie każdy okres pracy podlega wliczeniu do okresu uprawniającego nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę. Zgodnie z u.p.s. do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Kluczowe w tym przypadku jest aby okres zatrudnienia był zakończonym okresem zatrudnienia pracownika. Ponadto odrębne przepisy prawa mogą wskazywać, iż pewne okresy np. pobierania zasiłku, podlegają wliczeniu do okresu mającego wpływ na uprawnienia pracownicze.

Taka sytuacja występuje w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokonując analizy okresów pracy lub okresów pobierania zasiłków, które uprawniają do nabycia prawa do dodatku za wieloletnią pracę należy jeszcze wspomnieć o sytuacji, gdy praca w urzędzie lub jednostce samorządu terytorialnego jest łączona z pracą u innego pracodawcy. Wówczas, zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Ponadto pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Należy podkreślić, iż pracodawca może ustalić prawo do dodatku za wieloletnią pracę oraz obliczyć jego wysokość tylko w sytuacji gdy dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do dodatku. Tak więc to pracownikowi powinno zależeć na tym, aby przedłożyć pracodawcy dokumentację potwierdzającą wszelkie okresy pracy lub pobierania zasiłków np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz inne.

Po przedłożeniu przez pracownika dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie do dodatku za wieloletnią pracę, pracodawca powinien jeszcze raz dokonywać analizy wszystkich dokumentów oraz ponownie obliczyć wysokość przysługującego pracownikowi dodatku.
Należy jeszcze dodać, iż dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za dni, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do jej wykonywania wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca wypłaca dodatek za wieloletnią pracę w terminie wypłaty wynagrodzenia:
- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Obliczając i wypłacając dodatek za wieloletnią pracę pracodawca powinien za podstawę jego obliczenia przyjąć tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)