Zgodnie z regulaminem wynagradzania samorządowego zakładu budżetowego przyznawany jest dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań. Pracownik miał dodatek, który jest ustalany miesięcznie w różnej wysokości i nie za każdy miesiąc.

  • Czy należy ten dodatek uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej tego pracownika?


Odpowiedź

Tak, gdyż składnik ten powinien być także zaliczony do podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego. Ma on zasadniczo charakter periodyczny i regulaminowy.

Podstawa nagrody jubileuszowej

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty, zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Nagrodę tą oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy - art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych . Wynagrodzenie będące podstawą nagrody jubileuszowej oblicza się zatem według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, podstawę wymiaru ekwiwalentu urlopowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności wskazanych w przepisach § 6 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.u.w. w tym w szczególności (§ 6 pkt 1 r.u.w.) bez jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. W przepisie tym mowa jest więc raczej o gratyfikacji z tytułu wykonania określonych, nadprogramowych zadań, a nie o stałym składniku wynagrodzenia, którym jest dodatek specjalny, wypłacany zasadniczo co miesiąc, przy czym okresy wypłaty jako takie mogą być zróżnicowane (np. wypłacany jest co miesiąc przez kwartał, pół roku, rok, kilka lat).

W odniesieniu do premii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 września 2000 r. (I PKN 33/00) wskazał, że nawet premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 r.u.w. Należy więc uznać, że ta sama zasada obowiązuje też w przypadku dodatków specjalnych, gdyż są to składniki ewidentnie periodyczne, wypłacane za powtarzające się okresy, niekoniecznie zawsze miesięczne.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)