Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych (służących do wytwarzania prądu elektrycznego przy użyciu energii słonecznej) wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to z art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego. Nie jest wymagane również dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. Jeżeli natomiast wysokość ogniw wraz z konstrukcją mocującą przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

W opinii przypomniano również, że instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (dochodzi do ingerencji w ten obiekt). Zdaniem GUNB taką sytuację należy zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie będą miały zastosowania, gdyż na takie roboty budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę.

W stanowisku Urzędu przypomniano również, iż pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Obydwa rodzaje instalacji powinny być traktowane podobnie, a co za tym idzie, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Źródło: gunb.gov.pl