Czy pracownik PKP wyznaczony przez dyrektora, który złożył wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy liniach kolejowych, które utrudniają widoczność sygnałów i pociągów oraz utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) - dalej u.t.k., powinien przed przystąpieniem do oględzin przedłożyć upoważnienie jako przedstawiciel?

Jeśli tak, czy za upoważnienie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł?

Odpowiedź:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa należy dołączyć udzielone pełnomocnictwo pracownikowi do złożenia wniosku oraz dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, niezależnie od tego czy przedstawiono pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu PKP, czy szczególne upoważniające do dokonania jednej czynności.

Uzasadnienie:

Opłacie skarbowej podlega czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) - dalej u.o.s. Opłacie skarbowej nie podlega sam dokument (pełnomocnictwo), ale jego złożenie w określonym celu. Przez złożenie dokumentu rozumieć należy jego przedstawienie właściwym organom dla celów wykazania, że określonemu podmiotowi zostało udzielone pełnomocnictwo.

Stawkę opłaty od czynności złożenia dokumentów określono w części IV Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień", stanowiącym załącznik do u.o.s. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej k.p.a., strona może działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnik, działający przed organem administracji nie musi być adwokatem lub radca prawnym.

W języku potocznym upoważnienie często stosowane jest zamiennie z pełnomocnictwem, gdyż oznacza prawo do działania w czyimś imieniu. Jednakże pełnomocnictwo, to instytucja cywilnoprawna, oparta na art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zaś upoważnienie jest instytucją prawa administracyjnego i wynika z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 268a k.p.a. Upoważnienie dotyczy pracowników organów administracyjnych, których organ upoważnia do działania w jego imieniu, np. wydawania decyzji czy przeprowadzenia kontroli.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)