Punkt przedszkolny złożył wniosek dotyczący zmian w danych zawartych w zgłoszeniu o wpis do rejestru placówek niepublicznych. Zgodnie z art. 89a ust. 3ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., możliwe jest dokonanie przekształcenia niepublicznego punktu przedszkolnego w niepubliczne przedszkole na zasadach zgłoszenia zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę.


W nowym SIO, by dokonać takiego przekształcenia muszę zlikwidować punkt przedszkolny, taką informację uzyskałam od CIE.


Czy w związku z powyższym powinnam wydać decyzję o wykreśleniu
punktu przedszkolnego z rejestru placówek niepublicznych i wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznego przedszkola, czy też dokonać zmiany danych w zgłoszeniu na podstawie art. 89a ust. 3 u.s.o.?


Odpowiedź

Zasady i warunki przekształcenie niepublicznego punktu przedszkolnego w niepubliczne przedszkole określone zostały w przepisach u.s.o. Zgodnie z art. 89a ust. 3 u.s.o. przekształcenie wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola.


Zmiana we wpisie do ewidencji następuje zgodnie z art. 82 ust. 5 u.s.o., co oznacza, że zmiana wpisu następuje w takim samym trybie, w jakim dokonano wpisu pierwotnego.


Podkreślenia wymaga, iż zmiana wpisu do ewidencji jest czynnością materialno-techniczną, czyli czynnością faktyczną wywołująca skutki prawne. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. (wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2007 r. III SA/Kr 271/07, Lex nr 459801) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2008 r. (wyrok WSA z dnia 16 lipca 2008 r. III SA/Łd 515/07, Lex nr 519084). W przedmiotowym zakresie – dokonania zmian w ewidencji – nie wydaje się decyzji administracyjnej.


Decyzja administracyjna jest wydawana tylko wówczas, gdy organ prowadzący ewidencję odmawia wpisu do ewidencji bądź zmian tego wpisu.


Dokonanie zmian we wpisie do ewidencji jest koniecznym i zarazem wystarczającym warunkiem dokonania przekształcenia niepublicznego punktu przedszkolnego w niepubliczne przedszkole. Przepisy u.s.o. nie wymagają uprzedniego dokonania likwidacji punktu przedszkolnego.

Brak jest też podstaw prawnych do wykreślenia wpisu do ewidencji (co jest równoznaczne z likwidacją placówki), jeśli nie zachodzą przypadki wyszczególnione w art. 83 u.s.o. Należy pamiętać, iż decyzja administracyjna może zostać wydana tylko wówczas, jeśli przepis prawa daje podstawę do działania w takiej formie.

Trzeba też wskazać, iż regulacje w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek zawarte zostały w przepisach u.s.o. Natomiast ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o. obejmuje, ogólnie mówiąc, zakres danych dotyczących oświaty oraz zasady gromadzenia tych danych. Zakresy regulacji u.s.o. i u.s.i.o. są więc różne. Przepisy u.s.i.o. nie zawierają przepisów stanowiących podstawę do wydania decyzji o wykreśleniu (likwidacji) placówki oświatowej.

Dodać trzeba, iż dane gromadzone w SIO stanowią odzwierciedlenie określonego stanu prawnego i faktycznego w oświacie. Dane gromadzone w SIO nie kreują nowych stanów prawnych czy faktycznych. Nadmienić warto, iż w art. 30, art. 36-37 u.s.i.o. zawiera regulacje dotyczące trybu uaktualniania danych zgłoszonych do SIO.

Reasumując: w celu przekształcenia punku przedszkolnego w przedszkole należy podjąć czynności określone w art. 89a ust. 3 u.s.o.