Z dniem 6 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. poz. 8). W wyniku nowelizacji zmieniony został przepis art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 150, ze zm.). Wprowadzona zmiana polega na wydłużeniu okresu, w jakim na gminie ciąży obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzki oraz zapewnienia lokalu zamiennego najemcy, którego umowa najmu zostaje wypowiedziana w związku z koniecznością opróżnienia lokalu na skutek rozbiórki lub remontu budynku. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że obowiązek ten wygaśnie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego będzie spoczywał na gminach do dnia 31 grudnia 2017 r.