Z dniem 17 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 559). Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.).

Dowiedz się więcej z książki
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Potrzeba wydania nowego rozporządzenia związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.). Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) zmieniła zakres przedmiotowy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Zwolnienie to nie dotyczy, zgodnie z nowymi przepisami, gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy - Prawo wodne. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz.U. Nr 142, poz. 1023) utraciło moc na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze powiela przepisy dotychczas obowiązujące, uwzględnia jednocześnie zmianę przepisu art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, doprecyzowującą, że zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy jedynie gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, które znajdują się w trwałym zarządzie regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich oraz parków narodowych (tj. pomiotów wskazanych w art. 217 ustawy - Prawo wodne).

Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, którego wzór określony został w załączniku do rozporządzenia, gminy składać mogą w terminie do dnia 25 marca roku następującego po roku, za który sporządzany jest wniosek.

Wniosek powinien zostać złożony do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy w nim wykazać faktyczne roczne utracone dochody wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych, na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek.

Do dnia 15 maja możliwe będzie złożenie korekty wniosku. Nowe przepisy przewidują również możliwość złożenia wniosku lub korekty po ww. terminach, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy. Możliwe jest złożenie wniosku lub korekty w postaci elektronicznej. W takim przypadku powinny być one podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli wniosek dotknięty będzie brakiem lub błędem wojewódzki fundusz wezwie gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wojewódzki fundusz, w terminie do dnia 31 maja, przekaże na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów.

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami