Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956) nakazuje, by minister edukacji rozdzielał środki dla gmin w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Po otrzymaniu informacji o dokonanym podziale wojewoda ma przekazać ministrowi finansów wniosek o uruchomienie środków z budżetu.

Dla podziału dotacji najistotniejsze będą informacje przekazywane wojewodzie i wójtowi przez dyrektorów przedszkoli. Terminem dokonania tej czynności będzie 15 maja każdego roku.

W załącznikach do rozporządzenia określono wzór rocznego rozliczenia dotacji, które gmina będzie przekazywać wojewodzie (do 15 stycznia roku następującego po udzieleniu dotacji). Rozliczenia będą przekazywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W 2013 r. minister dokona podziału środków do 2 września, a roczne rozliczenie obejmie okres od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Data publikacji: 23 sierpnia 2013 r.