Organizatorem 12. edycji jest Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które opublikowało informację na swojej stronie internetowej, konkurs jest okazją do promocji regionu, gdzie projekt jest realizowany, a także do nawiązania kontaktów na szczeblu krajowym i europejskim.

Zasady konkursu

Zasady Konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. W 2018 r. nagrody zostaną przyznane w tych samych sześciu kategoriach (Informacja o Konkursie (DOCX 84 KB), a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim. W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2018) w Graz w Austrii.
W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Termin i zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia (Wzór formularza zgłoszeniowego (DOCX 111 KB)
należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. Szczegółowe  informacje o Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w Podręczniku KE (Podręcznik KE (DOCX 129 KB) i na stronie internetowej European Enterprise Promosion Awards.

Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji Rafał Cieślak

Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji>>