Pytanie:
Kto wydaje delegację wyjazdu służbowego dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Odpowiedź:
Delegację dla dyrektora poradni powinien podpisać wójt lub wyznaczona przez wójta osoba.Delegowanie pracownika jest czynnością z zakresu prawa pracy stąd dyrektor powinien mieć delegację podpisaną przez swojego zwierzchnika czyli organ prowadzący (dla gminy- wójta lub osobę upoważnioną, dla powiatu- starostę, lub osobę upoważnioną).

Dyrektor poradni jest kierownikiem zakładu pracy, w którym jest jednocześnie zatrudniony, co rodzi problem kto wobec niego ma wykonywać czynności z zakresu prawa pracy. Ponieważ dyrektor jako kierownik zakładu pracy i jednocześnie pracownik nie może wykonywać czynności z zakresu prawa pracy wobec siebie, to robi to organ prowadzący.

W przypadku placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje wójt. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., wójt jest kierownikiem urzędu gminy. Z kolei art. 33 ust. 5 u.s.g. stanowi, że kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt może także upoważnić inną osobę np. osobę odpowiedzialną w urzędzie za sprawy oświaty do wykonywania tych funkcji.

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami