Pytanie:
W jaki sposób można podwyższyć dyrektorowi szkoły wynagrodzenie zasadnicze - posiada tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym i jest nauczycielem dyplomowanym? Przepisy określają tylko dolne granice wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Co należy zrobić?

Odpowiedź:
Organ prowadzący może zawrzeć z dyrektorem porozumienie zmieniające akt mianowania.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., do kompetencji organu prowadzącego należy wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Za organ prowadzący działa odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa (art. 5c pkt 2 u.s.o.). W związku z tym decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia podejmuje organ prowadzący, który może dokonać zmiany warunków zatrudnienia na korzyść dyrektora także w przypadku, gdy otrzymuje wynagrodzenie powyżej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Ponieważ podwyżka płacy zasadniczej stanowi zmianę warunków aktu mianowania (lub umowy o pracę), powinna zostać sformułowana w formie pisemnego porozumienia stron lub aneksu do aktu stanowiącego podstawę zatrudnienia, zawartego pomiędzy organem prowadzącym i dyrektorem - art. 91c ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21.01.1982 r. - Karta Nauczyciela w zw. z art. 29 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy. Jako zmiana korzystna dla nauczyciela, podwyżka może ewentualnie zostać dokonana przez jednostronne oświadczenie organu prowadzącego, doręczone dyrektorowi. Jednocześnie zarządzeniem lub uchwałą organ prowadzący powinien zwiększyć o podwyżkę dla dyrektora środki na wynagrodzenia zasadnicze w szkole. Jeśli organem tym jest gmina, zarządzenie jest wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami