Pytanie:
Czy prezydent miasta ma prawo podjąć decyzję o wygaszeniu szkoły? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
Podejmowanie decyzji o zakładaniu, przekształcaniu i likwidowaniu szkół publicznych to wyłącznie kompetencje jednostek samorządu terytorialnego. Decyzję o likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego podejmuje, w formie uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli rada miasta.

Uzasadnienie:
Wygaszanie szkoły, czyli częściowa likwidacja jest w istocie decyzją o częściowej likwidacji szkoły, która jest rozłożona na kilka lat. Są to działania, które muszą przejść przez fazę likwidacyjną zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r. (wyrok WSA z dnia 30 sierpnia 2011 r. III SA/Lu 381/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D22D95DE47) wskazano iż: "/.../przepisy aktualnie obowiązującej u.s.o. nie przewidują stopniowej likwidacji szkół poprzez "wygaszanie"./.../ obowiązek zawiadamiania rodziców uczniów w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, ustawa nie rozróżnia bowiem rodzajów likwidacji ani nie zakłada, że przy likwidacji stopniowej (tzw. wygaszaniu) organ prowadzący zwolniony jest z powyższego obowiązku". 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami