Odpowiedź:

Warunki określone w uzgodnieniu RDOŚ są wiążące dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i jako takie powinny być w pełni odzwierciedlone w tej decyzji.


Nie ma jednak przeszkód do ustalenia przez organ dodatkowych warunków, jeżeli konieczność ich ustanowienia wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie:

Uzgodnienie RDOŚ jest tylko jednym z elementów, jakie powinien wziąć pod uwagę organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - por.: art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).