Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać nawę (firmę) i adres zamawiającego. Zakres niezbędnych danych wynikających z tego przepisu powinien być interpretowany szeroko, stąd w ogłoszeniu o zamówieniu powinien się również znaleźć kod pocztowy, punkt kontaktowy, tel., osoba do kontaktów, e-mail i faks zamawiającego. Potwierdza to wzór formularzy służących do publikacji ogłoszeń, które zawierają miejsca na podanie tych danych.

Ogłoszenie musi być spójne z SIWZ >>>

Stąd zamawiający powinien dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jeśli z jakiś przyczyn nie zostały tam zamieszczone te dane. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z Formularza ogłoszenia służącego do sprostowania (Ogłoszenie dodatkowych informacji, Informacje o niekompletnej procedurze lub Sprostowanie). Formularz ten pozwala na korekty treści, która została źle podana z winy zamawiającego, albo nastąpiła publikacja w witrynie TED niezgodnie z oryginalną informacją, przekazaną przez zamawiającego. Ogłoszenie to zestawia obok siebie pierwotne brzmienie (tekst, daty, czy adres) z nowym, jakie zamawiający aktualnie chce nadać lub pozwala dodawać nowe dodatkowe informacje, które nie były wcześniej podane.

Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu możliwe są do momentu upływu terminu na składania wniosków o dopuszczeniu udziału w postępowaniu lub ofert. P.z.p nie zawiera w tym zakresie ograniczeń. Jednak należy w tym zakresie zachować ostrożność i nie dokonywać zmian ogłoszeń o zamówieniu w ostatniej chwili tuż przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Wynika to z konieczności zachowania w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych zasad rządzących zamówieniami publicznymi, przede wszystkim zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców. Wynika z nich, że zamawiający prowadzi postępowanie w taki sposób, by nie utrudniać wykonawcom składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Dokonywanie zmiany ogłoszeń o zamówienie (jak również siwz), tuż przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, utrudnia co do zasady, składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

Jeśli jednak zamawiający zmuszony jest do dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ostatniej chwili tuż przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert powinien przedłużyć termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. W szczególności kiedy zmiana treści ogłoszenia o zamówienia wymaga przepracowania (zmiany, uzupełnienia) wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty. P.z.p. nie określa jednak czasu, o jaki powinno nastąpić to przedłużenie. Wskazuje jedynie, że przedłużenie tego terminu ma uwzględniać czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wniosku lub ofercie, przy czym przedłużenie terminu może być brane pod uwagę tylko w tych sytuacjach, gdy poprawienie dokumentów jest konieczne.

Błąd w nazwie zamówienia nie narusza przepisów p.z.p. >>>

Wyjątek w tym zakresie zawiera art. 12a p.z.p., który określa minimalne terminy, na jakie ma obowiązek przedłużyć termin na składanie ofert lub wniosków zamawiający, jeżeli zmiana w ogłoszeniu dotyczy istotnej dla postępowania kwestii. Przepis ten wskazuje przykładowo zmiany istotne, których dokonanie powoduje obowiązek przedłużenia terminu na składanie ofert lub wniosków. Do nich należą: zmiana dotyczącą określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania. Jednak ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym.

Przy wprowadzaniu zmian istotnych zamawiający, więc będzie obowiązany do przedłużenia terminu składania wniosków lub ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Natomiast w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego; 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Jeżeli termin pozostający do wyznaczonej daty składania ofert lub wniosków jest dłuższy, niż wyżej wskazane, zamawiający może, ale nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania wniosków lub ofert.

Biorąc jednak pod uwagę, że zmiana dotyczy tylko i wyłącznie danych kontaktowych zamawiającego, nie można uznać, że zmiana ta jest istotna. Stąd w ocenie Autora, nie trzeba przedłużać terminu na składanie ofert.