Pytanie użytkownika LEX Administracja: Czy komisje rady gminy powinny być nagrywane? Co jeśli część radnych chce, a część nie? Czy na sesji może być to poddane pod głosowanie? Jeżeli wniosek złożony przez radnego, aby nagrywać komisje rady, został odrzucony przez większość radnych, to należy tą decyzję uznać? Radny podkreśla, że art. 11b pkt 1 u.s.g. mówi, że działalność organów jest jawna i chce, aby komisje rady też były jawne.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

Norma konstytucyjna znajduje odzwierciedlenie w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), zgodnie z którym prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej znalazło swe normatywne rozwinięcie w art. 7 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p., art. 18 u.d.i.p. i art. 19 u.d.i.p. Artykuł 7 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p wskazując sposoby udostępniania takich informacji stanowi, że następuje to w drodze wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p., i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Zgodnie zaś z art. 19 u.d.i.p. organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 u.d.i.p., sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Jawność działania organów gminy obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji

W art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wprost wskazano, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Każdy może nagrywać posiedzenia komisji rady gminy

Na podstawie powyższych regulacji należy wskazać, że jawność działania organów gminy, o której mowa w art. 11b ust. 1 u.s.g., obejmuje prawo do informacji o działalności organu stanowiącego gminy (w którym – zgodnie z konstytucją – zawiera się możliwość rejestracji obrazu i dźwięku), które rozciąga się nie tylko na sesje rady, ale także na posiedzenia jej komisji. Wobec tego nie ulega wątpliwości, że każdy (w tym też radny) może nagrywać posiedzenia komisji rady gminy. Nie ma podstaw do tego, by komisja rady, czy też sama rada gminy ograniczała takie uprawnienie.

Nie ma obowiązku rejestrowania posiedzeń komisji

Odrębnym problemem jest zaś oficjalne transmitowanie posiedzeń komisji rady gminy, czy też udostępniania nagrań z jej prac. O ile bowiem, na mocy art. 20 ust. 1b u.s.g., obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, o tyle nie ma tożsamej regulacji odnoszącej się do komisji rady gminy. Nie istnieje zatem obowiązek rejestrowania posiedzeń komisji.

Nie mniej jednak, o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji posiedzeń komisji może przesądzić rada gminy w statucie gminy, gdyż takie postanowienie mieściłoby się w regulacjach dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 u.s.g.).

Więcej informacji znajdziesz w LEX Administracja:

Powołanie komisji stałej rady gminy - POBIERZ WZÓR >

Czy istnieje obowiązek ustalenia na dany rok planu prac wszystkich komisji rady gminy? >