Każdy z członków konsorcjum obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p. Jeżeli zatem choćby jeden ze współkonsorcjantów podlega wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 p.z.p., wówczas wykluczeniu z postępowania podlega całe konsorcjum.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 p.z.p. Stosownie do powyższego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.). Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 3 p.z.p. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Podkreślić należy, że konsorcjum, jako forma współpracy gospodarczej przedsiębiorców, nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, nie jest też odrębną jednostką organizacyjną. W sensie formalno – prawnym zamówienie publiczne udzielane jest więc łącznie wszystkim wykonawcom tworzącym konsorcjum. Zatem każdy z podmiotów uczestniczących w konsorcjum jest wykonawcą zamówienia. (tak w opinii UZP "Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych", LEX nr 171877) Mając na uwadze powyższą argumentację stwierdzić trzeba, że każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy. Innymi słowy mówiąc, żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zatem choćby jeden ze współkonsorcjantów podlega wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 p.z.p., wówczas wykluczeniu podlega całe konsorcjum. Zamówienie nie może bowiem być realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z których chociażby jeden podlega wykluczeniu. Oferta złożona przez takie konsorcjum, zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. uznana zostaje za odrzuconą.

Wyżej wskazane stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku KIO z dnia 13 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 993/09). Izba wskazała w nim, iż "W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w stosunku do żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.".

Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne