Pytanie użytkownika LEX Administracja: Czy urząd miasta (gminy) ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ramach tzw. odstąpienia od umowy zawartej na odległość? Jakie prawa przysługują jednostce organu samorządowego, aby zwrócić towar - np. niespełniający oczekiwań, niezgodny z opisem na stronie internetowej sklepu, posiadający wady, który został zakupiony online?

Odpowiedź

Ustawa o prawach konsumenta (dalej u.p.k.) w art. 27 wskazuje na prawo Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 u.p.k., art. 34 ust. 2 u.p.k. i art. 35 u.p.k. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi.

 


Urząd gminy to nie konsument

Urząd miasta (gminy) nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ale urzędem organu administracji samorządowej.

Definicja konsumenta według KC

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienie to nie dotyczy więc tego podmiotu. Czym innym jest niezgodność towaru z umową, o ile przyjmiemy, że dotyczy to stanu opisanego w pytaniu, czyli niespełniającego oczekiwań, niezgodnego z opisem na stronie internetowej sklepu, posiadającego wady. Przesłanki wskazane są dość ogólnikowo – nie wskazano np., czy jest to wada istotna, natomiast niespełnianie oczekiwań to tyle co niezadowolenie z zakupionego produktu. W tym wypadku może mieć zastosowanie instytucja niezgodności towaru z umową stanowiąca podstawę jego sprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Administracja:

Czy urząd gminy może odliczyć VAT za promocję gminy? >

Czy urząd gminy może wprowadzić ograniczenia w poborze wody z wodociągu? >