Umowa zawarta jest pomiędzy gminą a wykonawcą. Jednostka organizacyjna gminy (urząd pracy) niebędący jednym z wydziałów urzędu miasta, ponosi koszty związane z ww. usługą (nie jest stroną umowy, występuje w niej jako jeden z płatników za usługi sprzątania).

Czy gmina dla urzędu pracy jest centralnym zamawiającym w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Gmina nie jest dla urzędu pracy centralnym zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych .

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zadania w zakresie polityki rynku pracy prowadzi powiatowy urząd pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej. Powiatowy urząd pracy jest jednostką budżetową. Natomiast gmina posiada osobowość prawną i jest podmiotem odrębnym od powiatu i jego jednostek organizacyjnych (art. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym . Mając powyższe na względzie, powiatowy urząd pracy i gmina są odrębnymi zamawiającymi w rozumieniu art. 2 pkt 12 Prawa zamówień publicznych .

Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, w ramach powiatowych urzędów pracy we współpracy z samorządem gminnym mogą być tworzone i prowadzone lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne, które na terenie gminy realizują w szczególności zadania w zakresie udzielania osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie oraz rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy. Utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne są jednak nadal jednostkami organizacyjnymi powiatowych urzędów pracy.

W odniesieniu do obu tych jednostek nie można przyjąć, że którakolwiek jest centralnym zamawiającym w rozumieniu art. 15a Prawa zamówień publicznych , bowiem zgodnie z art. 15a ust. 4 Prawa zamówień publicznych . Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organów administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanym. Gminy oraz powiatowe urzędy pracy nie są organami administracji rządowej, wobec czego nie istnieje możliwość wskazywania spośród nich zamawiającego centralnego przez Prezesa Rady Ministrów.

Należy jednak podnieść, że powyższe jednostki, działając na podstawie art. 16 Prawa zamówień publicznych mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

Istnieje również możliwość wyrażona w art. 16 ust. 4 Prawa zamówień publicznych , aby organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek. Sytuacja taka nie zajdzie jednak wobec urzędu pracy jako, że nie jest to jednostka podległa gminie.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)