Jakie przepisy regulują czas pracy pracowników zatrudnionych w samorządowym domu opieki społecznej po 1 stycznia 2009 r.?

Odpowiedź

Czas pracy pracowników samorządowych regulują przepisy Kodeksu Pracy z uwzględnieniem art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych .

W myśl art. 2 pkt 3 i 5 ustawy o pracownikach samorządowych , przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych oraz biurach (i ich odpowiednikach) jednostkach administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Dom opieki społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) - dalej u.o.p.s., przy czym na podstawie art. 123 u.o.p.s. prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują zasadniczo przepisy ustawy o pracownikach samorządowych .

Obecnie przepisy o czasie pracy obejmują w ustawie o pracownikach samorządowych . jedynie unormowanie w art. 42, który ustala zasady ogólne pracy jednostek oraz pracę w nadgodzinach pracowników samorządowych.

W pozostałym zakresie, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych zastosowanie odpowiednie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. Oznacza to, że czas pracy pracowników samorządowych regulują - co do zasady - przepisy art. 128 i nast. k.p., z wyjątkiem art. 1512 k.p. Normy i systemy czasu pracy podlegają więc dziś wyłącznie regulacji kodeksowej, przy czym uznać należy, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych powinni - do czasu ewentualnej zmiany przepisów zakładowych (regulaminu pracy) - wykonywać pracę w systemie podstawowym tj. 8 godz. na dobę, przeciętnie 40 godz. tygodniowo w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)