Podstawowym celem projektu Rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową KUO w Bydgoszczy jest zmniejszenie ilości składowanych, nieprzetworzonych odpadów komunalnych, a tym samym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych unieszkodliwianiu oraz odzyskowi. Te z nich, które ulegają biodegradacji po właściwym przetworzeniu będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie sortownia odpadów komunalnych (instalacja służąca do odzysku) oraz wybudowana nowa kwatera balastu o powierzchni 2,5 ha. Ponadto zakupione będą specjalistyczne samochody i maszyny. Część środków wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej - szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz organizację ścieżki edukacyjnej na terenie Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na koniec 2013 r.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 28,5 mln zł, zaś wartość dofinansowania – ponad 14,2 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) Programu Infrastruktura i Środowisko.