Pytanie:
Czy Rada Gminy może przyznać burmistrzowi nagrodę uznaniową za należyte wykonywanie obowiązków?

Odpowiedź:
Nie. Burmistrz nie może otrzymać nagrody uznaniowej.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s., wójt (burmistrz, prezydent miasta) są zatrudniani na podstawie wyboru. Z kolei art. 36 ust. 6 u.o.p.s. stanowi, że pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Oznacza to, że nagrodę może otrzymać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania i umowy o pracę, ponieważ właśnie o tych formach zatrudnienia mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.s.

Natomiast stosownie do art. 39 ust. 2 pkt 1 u.o.p.s., pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. Należy jednak pamiętać, że postanowienia zawarte w regulaminie wynagradzania dotyczą wyłącznie zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.o.p.s., czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. Rada gminy posiada zatem kompetencje do ustalenia wynagrodzenia burmistrza, w tym wysokości dodatku specjalnego, o którym mowa w art. 36 ust. 3 u.o.p.s., a który w odniesieniu do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma charakter obligatoryjny. Jednak obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przyznawania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nagród innych niż nagroda jubileuszowa. W związku z tym rada gminy nie jest uprawomocniona do przyznania nagrody uznaniowej burmistrzowi.

Na marginesie warto dodać, że w myśl art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W konsekwencji pracownikom nie przyznaje się nagród uznaniowych za należyte wykonywanie obowiązków. Jest to bowiem ich powinność. Nagrodę można zatrudnionemu przyznać za zaangażowanie w pracę, szczególne osiągnięcia itp.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami