W I półroczu 2011 r. samorządy osiągnęły dochody w łącznej kwocie 83,864 mld zł (tj. 47,2 % planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem JST były wyższe o 7,8%. Dochody własne JST zostały zrealizowane w wysokości 39,6 mld zł, tj. na poziomie 46,2 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 9,8 %. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, iż łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 78,38 mld zł, co stanowiło 39,4 % kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 6,4 %. Wydatki majątkowe, zrealizowane przez samorządy w kwocie 10,519 mld zł (18,2 % planu), były o 9,2 % wyższe od kwoty wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I półroczu 2011 r. zadłużenie JST wyniosło 56 mld zł i stanowiło 31,5 % planowanych dochodów ogółem. W I półroczu 2011 r. zadłużenie JST było o 35,9 % wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do 2010 r. zadłużenie samorządów w I półroczu 2011 r. było o 1,7 % wyższe.