Firma posiada pozwolenie zintegrowane. Jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego została ona zakwalifikowana do grupy starosty. Prowadzący instalację na jej potrzeby planuje wykonać nową studnię, której wydajność spowoduje, iż pozwolenie na nią winien wydać marszałek.


Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Czy w związku z nową studnią cała instalacja przejdzie według kompetencji do marszałka?

Czy jednak z uwagi na zakwalifikowanie całej instalacji do grupy starosty to starosta powinien rozszerzyć pozwolenie zintegrowane o nową studnię?

Odpowiedź:

Właściwość marszałka województwa określa art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).


Mając na uwadze ww. zapisy należałoby uznać, że wystarczy, by jedna z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu kwalifikowana była jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a organem ochrony środowiska właściwym do wszystkich pozwoleń byłby marszałek województwa. Znam np. przypadki instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych, które ze względu na kopalnie gliny zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które podlegają marszałkowi województwa.


Proponuję jednak wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedłożyć staroście, który powinien sprawę przekazać marszałkowi województwa, chyba że rozstrzygnie inaczej i pozwolenie zintegrowane zmieni.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.