W pasie drogowym drogi krajowej znajduje się istniejący chodnik. Chodnik należy przebudować wraz z dobudową ścieżki rowerowej. Ze względu na wąski pas drogowy, aby zmieścić ścieżkę rowerową należy dokonać wykupów prywatnych działek. Droga krajowa nie będzie w tym zadaniu przebudowywana.

Czy można zrealizować budowę ścieżki rowerowej wykraczającej poza granice pasa drogowego w trybie decyzji o realizacji inwestycji drogowej?

Odpowiedź

Jeżeli przedmiotowe roboty związane są ewidentnie z drogą publiczną i wykraczają poza granice pasa drogowego (konieczność budowy ścieżki rowerowej), należy opowiedzieć się za poglądem, że planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi publicznej, a jeżeli taka kwalifikacja zostanie dokonana, można zastosować tryb specustawy drogowej.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.s.z.p.r.i.d. - określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w aktualnym kształcie stanowi niejako wyłączenie przed nawias panującego w Polsce porządku prawnej regulacji, której przedmiotem jest proces inwestycyjny obejmujący realizację wszelkich kategorii dróg publicznych. W świetle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - dalej u.d.p. są nimi drogi krajowe, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Zakres specustawy drogowej jest szeroki i obejmuje "inwestycje w zakresie dróg publicznych". Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach specustawy, jak również brak jednoznacznego nawiązania do tego terminu w ustawie o drogach publicznych. Posłużenie się pojęciem nieostrym niewątpliwie utrudnia precyzyjne odczytanie zakresu przedmiotowego analizowanego aktu prawnego, niemniej jednak odesłanie do przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych wskazuje, że w pierwszej kolejności obejmuje ona budowę tych dróg. W świetle definicji legalnej z art. 4 pkt 17 u.d.p. oznacza to wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę. Nie wydaje się natomiast zasadnym rozszerzanie zakresu specustawy na przebudowę oraz remont drogi. Przebudowa drogi oznacza wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego, z kolei remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. W obydwu jednak przypadkach roboty budowlane ograniczają się do istniejących granic pasa drogowego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy budowy nowej drogi (ewentualnie jej rozbudowy) i wiąże się z zazwyczaj z zajęciem oraz przejściem, prawa własności nieruchomości nią objętych na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Okoliczności te odróżniają budowę (w szerokim rozumieniu) od przebudowy lub remontu, co w konsekwencji prowadzi do konkluzji pozwalającej ustalić zakres przedmiotowy specustawy. Nawiązując w związku z powyższym do treści niniejszego pytania, skoro przedmiotowe roboty związane są ewidentnie z drogą publiczną i wykraczają poza granice pasa (konieczność budowy ścieżku rowerowej). Wydaje się zatem, że planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi publicznej, a jeżeli taka kwalifikacja zostanie dokonana, można zastosować tryb specustawy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)