Czy musimy czekać do rozliczenia za rok budżetowy, by ewentualnie zwrócić nieodebraną dotację?


Odpowiedź

Powyższą kwestię powinien regulować regulamin przyznawania stypendium, uchwalony przez radę gminy.

Uzasadnienie

Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów są: stypendia szkolne oraz zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi również w formie pieniężnej, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż redakcja przepisu art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty , wskazuje że świadczenie w tej formie powinno być stosowane wyjątkowo, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, jak również pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest możliwe. Na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie jednak z zapisem, art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy jest organem właściwym do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W regulaminie tym rada określa w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty ,
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Moim zdaniem kwestia niezgłoszenia się po przyznane stypendium powinna znaleźć swoje rozstrzygnięcie w regulaminie, a strona powinna być o tym fakcie powiadomiona.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319) dotacja celowa przekazywana jest w transzach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wobec powyższego uważam, że należałoby zawiadomić o fakcie mniejszego zapotrzebowania na dotację właściwego wojewodę, chyba, że wzajemne obowiązki stron określone są inaczej. Ponadto w myśl art. 168 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielane z budżetu państwa, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego roku, chyba że istnieją inne ustalenia. Należy również podkreślić, że zwrot dotacji po upływie ustawowego terminu skutkuje naliczeniem odsetek naliczanych jak dla zaległości podatkowych, a także narażeniem się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)