Wójt gminy unieważnił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej z powodu nieprawidłowości w składzie komisji konkursowej. Nieprawidłowości te w ocenie wójta polegały na udziale w pracach komisji konkursowej przedstawiciela rady rodziców zatrudnionego jedocześnie w tej w szkole na umowę o pracę. W związku z tym wójt zarzucił brak obiektywizmu ze strony tego członka komisji konkursowej.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia. Podstawę prawną zakwestionowanego zarządzenia stanowił art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz przepis § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60 poz. 373 ze zm.). Zdaniem organu nadzoru domniemany brak obiektywizmu ze strony kwestionowanego członka komisji nie został na tyle uprawdopodobniony, aby można było przyjąć, że zachodzi przyczyna powodująca unieważnienie konkursu.


WSA rozpatrując sprawę zwrócił uwagę, iż przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia nie zawierają unormowań dotyczących kwestii wyłączeń osób od uczestnictwa w komisji konkursowej. Powołane przepisy regulują m.in. kwestie postępowania konkursowego. Zatem w takiej sytuacji koniecznym staje się odwołanie do kwestii dotyczącej analogii w stosowaniu prawa. Najbliższym aktem normatywnym regulującym zagadnienia wyłączeń pracownika, jest postępowanie unormowane w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) i to ze standardów zawartych w tej ustawie należało skorzystać dokonując oceny omawianej sprawy. Analizując zaś przepisy tego aktu należy wskazać, że rozwiązania zawarte w treści art. 24 § 1 k.p.a. przewidują w punkcie 7 wyłączenie pracownika, w której jedną ze stron jest osoba pozostającą wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. Uznać zatem należy, że w stanie faktycznym jaki zaistniał przedmiotowej sprawie, a mianowicie, kiedy członek komisji konkursowej był związany umową o pracę z kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły, który dotychczas piastował to stanowisko, zachodziły podstawy do jego wyłączenia.

Związek pomiędzy członkiem komisji konkursowej a jednym z kandydatów na dyrektora szkoły, z którym członek komisji posiadał aktualną umowę o pracę ma charakter bezpośredni i miał rangę takiego stosunku prawnego, którego wynik sprawy mógł mieć wpływ na jego prawa i obowiązki. Istnienie tego typu stosunku prawnego jest wystarczającą podstawą do wyłączenia takiej osoby z dalszego postępowania. Obowiązujące prawo nie nakłada na organ administracji obowiązku uprawdopodobnienia braku obiektywizmu członka komisji i ustawodawca pozostawił ocenę takiej sytuacji organowi do swobodnego uznania. Zatem w tej sytuacji zdaniem WSA wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego z tej tylko przyczyny nie znajduje oparcia w przepisach. Węzeł obligacyjny jaki powstaje na mocy umowy o pracę charakteryzuje się podległością służbową i już w tej tylko okoliczności należy upatrywać brak obiektywizmu członka komisji konkursowej – podkreślił sąd.

Wyrok WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Łd 1014/12, nieprawomocny