1 Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne .
Rok wydania: 2016.
Czwarte wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami.
Autorzy: Przemysław Kocielski, Anna Płatkowska.
Rok wydania: 2014.
Publikacja zawiera wzory pism obejmujące typowe - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w treści zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbogacone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami
Przemysław Kocielski, Anna Płatkowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

3. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj.
Rok wydania: 2016.
Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE, sektorowej 2014/25/UE, obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem.
Autorzy: Honorata Łopianowska, Anna Packo.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)