1 Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj.
Rok wydania: 2016.
Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE, sektorowej 2014/25/UE, obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem.
Autorzy: Honorata Łopianowska, Anna Packo.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2016.
Czwarte wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami.
Autor: Ewa Marcjoniak.
Rok wydania: 2013.
Publikacja prezentuje zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów
Ewa Marcjoniak
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych.
Autor: Tomasz Filipowicz.
Rok wydania: 2015.
W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw informatycznych (vendor lock-in) na jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania wykonawców. Opierając się na bogatym wyborze orzecznictwa, w tym m.in. zbiorze orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, oraz na obszernej literaturze zagranicznej, autor przedstawił instrumenty prawne, które mogą pomóc w ograniczeniu zjawiska vendor lock-in i zmarginalizowaniu go do poziomu niemającego wpływu na polską gospodarkę w obszarze wydatkowania środków publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)