Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (zwana potocznie becikowym) wypłacana jest od lutego 2006 r. i przysługuje niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Zdaniem rządu brak kryterium dochodowego jest błędem, gdyż świadczenie rodzinne mające na celu wsparcie polityki prorodzinnej państwa otrzymują również rodziny zamożne podczas gdy becikowe powinno trafiać jedynie do rodzin najbardziej tego potrzebujących.

Rządowa propozycja by becikowe przysługiwało jedynie rodzinom, których roczne dochody nie przekroczą 85 tys. złotych to również realizacja postulatu zawartego w listopadowym exposé premiera Donalda Tuska. Przepisy niezbędne do wprowadzenia tej regulacji w życie zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z projektem, tysiąc złotych becikowego otrzymają jedynie rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł (zrezygnowano z zakwestionowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryterium przeliczenia „na rodzinę”, które było sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej i faworyzowało rodziny z jednym dzieckiem). Kwotę tę skalkulowano dla progu podatkowego (85 tys. zł) i rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50 proc. wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie).

Wprowadzenie kryterium dochodowego oznacza, że rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody.

Źródło: www.premier.gov.pl