11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie: „ustawą krajobrazową”. W związku z tym faktem Instytut Metropolitalny (wraz z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku) w październiku 2015 roku zorganizował seminarium eksperckie pt. „Ochrona krajobrazu miejskiego. Jak wykorzystać potencjał ustawy?”. Na kanwie tamtego wydarzenia zrodził się pomysł kreowania specjalistycznej dyskusji dotyczącej jednego z nowych instrumentów ochrony krajobrazu - audytu krajobrazowego.


Seminarium eksperckie pt. Audyt krajobrazowy. Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac odbędzie się 15 kwietnia br. w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych (Letnia Rezydencja J. Uphagena).


Audyt krajobrazowy to dokument, który musi być obligatoryjnie sporządzony przez samorząd województwa. Jego celem jest identyfikacja krajobrazów (w tym także krajobrazów priorytetowych) występujących na całym obszarze województwa, określenie ich cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także wyznaczenie granic i lokalizacji m.in. parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy obszarów chronionego krajobrazu. Co ważne, omawiany dokument może zawierać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie wymienionych form ochrony przyrody. Ustalenia audytu krajobrazowego będą także miały wpływ na opracowywane przez gminy: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że Rada Ministrów jest na etapie projektowym rozporządzenia, które ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, jest to dobry moment na dyskusję w gronie ekspertów.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa krajobrazowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


Seminarium organizowane przez Instytut Metropolitalny i Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego może zainteresować nie tylko samorządy województw, ale także instytucje zajmujące się ochroną środowiska i ochroną krajobrazów kulturowych, samorządy powiatowe i gminne, planistów czy prawników.


Zgłoszenia
Liczba miejsc jest limitowana, z tego względu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: konferencje@im.edu.pl.

Wstęp jest wolny od opłat.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął seminarium eksperckie pt. Audyt krajobrazowy. Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac patronatem medialnym.