Anita Noskowska-Piątkowska jest absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z europeistyki, marketingu medialnego i politycznego oraz konsultacji publicznych. To doświadczona menedżerka w instytucjach publicznych, w których realizowała projekty edukacyjne, komunikacyjne i promocyjne. Urzędnik służby cywilnej.

Pracę w służbie cywilnej rozpoczęła w Urzędzie Służby Cywilnej w 2000 roku. Związana z USC, a później z Departamentem Służby Cywilnej KPRM - do 2008 roku. W latach 2008-2014 odpowiadała za politykę informacyjno-promocyjną funduszy europejskich w Polsce. Od 2014 do 2020 roku, ponownie w KPRM, zaangażowana w obszar zarządzania służbą cywilną. W latach 2021-2024, jako zastępca dyrektora ds. kształcenia w Krajowej Szkole Skarbowości, odpowiadała za szkolenia w Krajowej Administracji Skarbowej. Współpracowała z administracją rządową i samorządową, mediami i organizacjami pozarządowymi. 

Funkcję szefa Służby Cywilnej pełni od 28 lutego.

Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Jest powoływany, odwoływany oraz nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą szef służby cywilnej m.in.:

  • czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
  • kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej;
  • przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej;
  • planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
  • upowszechnia informacje o służbie cywilnej;
  • prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej;
  • przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.