Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało, że w ramach zwiększania aktywności społecznej osób starszych na zrealizowane przedsięwzięcia kulturalne, sportowe oraz warsztaty dla seniorów łącznie od 2015 r. rząd przeznaczył 270 mln zł.

Miejsca pobytu dla seniorów

W ramach programu Senior+ samorządy mogą otrzymać dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł dla dziennego domu Senior+ oraz 150 tys. zł dla klubu Senior+), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wynosi miesięcznie do 300 zł w dziennym domu Senior+ oraz do 200 zł w klubie Senior+. Od 2017 roku program Senior+ jest realizowany w formule rozszerzonej, dzięki której możliwe jest tworzenie Klubów Senior+.

Dzięki tegorocznej rekordowej dotacji 80 mln zł na koniec 2018 r. może już działać ponad 560 placówek oferujących prawie 14,3 tys. miejsc dziennego pobytu dla osób starszych. Domy i Kluby Senior+ to przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej. To także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji, zapewniają również posiłek.

Czytaj też komentarz praktyczny: Rynek opieki długoterminowej a starzejące się społeczeństwo – stan aktualny, wyzwania i szanse

Program na rzecz aktywności społecznej

Seniorzy korzystają także z projektów finansowanych w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Tylko w 2017 roku w różnych projektach udział wzięło prawie 180 tys. seniorów. Łącznie od edycji 2016 programu to prawie 450 tys. osób objętych różnorodnymi formami zwiększającymi ich aktywność społeczną.

 Roczny budżet programu to 40 mln zł. Organizacje działające na rzecz osób starszych mogą otrzymać dofinansowanie na realizację działań w jednym z czterech priorytetowych obszarów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych. Dotacja może wynieść od 20 tys. do 200 tys. zł.
Czytaj też: Prawie 20 proc. gmin nie zapewnia seniorom opieki

Integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa

W ramach programu organizowane są zajęcia: kulturalne, artystyczne, komputerowe, sportowe oraz promujące rekreację turystyczną. Prowadzone są działania promujące aktywność społeczną, w tym wolontariat. Tworzone są banki czasu i grupy samopomocowe, a także centra usług czy kluby dla osób starszych, np. usług edukacyjnych, prawnych, finansowych, ruchowych, kulturalnych, turystycznych, krajoznawczych; świadczone było poradnictwo psychologiczne.

 W ubiegłym roku dofinansowano 116 ofert z priorytetu promującego integrację wewnątrz- jak i międzypokoleniową – na łączną sumę 12 mln zł. W tegorocznej edycji 2018 dofinansowanie przyznano 96 organizacjom na ok. 11 mln zł. To możliwość rozwoju różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej np. bibliotek publicznych, domów kultury.