Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 3875) nowelizacji uległby art. 42 ust. 2 pkt 2 lit., w którym skreśleniu miałyby ulec słowa „zajęcia opieki świetlicowej”. Tym samym miałyby naprawić niepożądany stan prawny, w którym organy prowadzące szkoły likwidowały lub znacznie redukowały etaty wychowawców świetlic szkolnych, zastępując realizowane planowo zajęcia świetlicowe wychowawców doraźnie realizowanymi godzinami „karcianymi”, odrabianymi w świetlicy przez pozostałych nauczycieli szkoły.

Według obowiązującego brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela wyodrębnione zajęcia uwzględniać powinny potrzeby i zainteresowania uczniów - jak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji. Wprowadzenie takiego przepisu miało wzmocnić i wzbogacić sposoby realizacji potrzeb rozwojowych uczniów oraz rozszerzyć ofertę działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Tymczasem jego efektem był chaos organizacyjny w szkołach oraz ograniczenie działań pozalekcyjnych nauczycieli, a także wspomniane wyżej ograniczanie bądź likwidacja etatów wychowawców świetlicowych.

Autorzy projektu ustawy chcą, by nowe prawo zaczęło obowiązywać od 1 września 2011 r.

Pobierz projekt ustawy o zmianie ustawy Karty Nauczyciela (.pdf)

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)