Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) dokonała zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575). W ich wyniku na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, znajdujące się w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w kwocie świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Polski ustawodawca rozróżnia jednak dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, wynikający z art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przyznanie dodatku wychowawczego również dla osób wychowujących dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej ma na celu pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem najważniejszych potrzeb życiowych dzieci. Ministerstwo uzasadniając wsparcie programem Rodzina 500 plus tylko dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (z pominięciem dzieci objętych pieczą instytucjonalną), zwraca uwagę na ważną kwestię dotyczącą kosztów umieszczenia dzieci w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w ubiegłym roku wyniósł ok. 1030 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka – 2042 zł. Z kolei średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej wynosił w 2015 r. ok. 3932 zł.

Przeciętne koszty umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy to jedynie koszty wypłaty świadczeń i wynagrodzeń. Często nie pokrywają więc rzeczywistych potrzeby dzieci. Z kolei w stosunku do instytucjonalnej pieczy zastępczej średnie koszty oblicza się bazując na katalogu kosztów zawartym w ustawie i pokrywają całkowite koszty utrzymania dziecka w placówce.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, ministerstwo informuje, że na chwilę obecną resort nie przewiduje zmian legislacyjnych związanych z rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do otrzymania dodatku wychowawczego.

(mpips.gov.pl)

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami