Nowa regulacja (ustawa z 4 lipca 2019r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw) to skutek przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 60 I z 02.03.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 66 z 08.03.2018, str. 1).

Będzie organ do egzekwowania nowych zasad

Przepisy Rozporządzenia nakładają na państwa członkowskie obowiązek m.in. wyznaczenia na gruncie przepisów krajowych organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów tego rozporządzenia, oraz określenie podmiotu powołanego do udzielania pomocy konsumentom w zakresie wynikającym ze stosowania tego rozporządzenia. 
Nowelizacja zakłada, iż organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie obowiązek ten będzie spoczywał na sądach powszechnych. 

 

Czytaj w LEX: Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego - wiele hałasu o nic? >


Więcej uprawnień dla prezesa UOKiK

Natomiast organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie działający przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska nowe kompetencje. Będzie miał dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową i bankową. Zainterweniuje też, gdy geoblokowanie naruszy zbiorowe interesy konsumentów albo zasady konkurencji. Sklep, który naruszy zakaz może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czytaj: UOKiK będzie walczył z geoblokowaniem. Dostanie też dostęp do tajemnicy skarbowej>>
 

Bardziej elastyczna struktura w UOKiK

Ustawa ma również na celu uelastycznienie struktury organizacyjnej UOKiK, poprzez rezygnację ze wskazania w ustawie siedzib delegatur UOKiK oraz dookreślenie, że Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający jego organizację oraz zadania i rozmieszczenie delegatur Urzędu. Zmianie ulegnie skład działającej przy Prezesie UOKiK Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów – w skład Rady wchodzić będzie 16 rzeczników konsumentów, po jednym z każdego województwa. 
Wprowadzone zmiany umożliwiają również Prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5–8, 11 i 12, art. 4 pkt 1 oraz art. 5–8, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.