Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Ta regulacja dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, także tych, których Prezes UKE nie wyznaczył jako posiadających pozycję znaczącą na rynkach zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych lub mobilnych.

Po przyjęciu aktu delegowanego Parlament Europejski i Rada mają dwa miesiące na złożenie ewentualnego sprzeciwu. Po tym czasie, w przypadku braku sprzeciwu, akt zostanie opublikowany, a jego wejście w życie przewidziane jest na następny dzień po publikacji. Stosowanie jego postanowień jest jednak odroczone (vacatio legis) do pierwszego dnia trzeciego miesiąca po jego wejściu w życie. 

Hurtowa usługa w sieci ruchomej

Natomiast "usługa zakańczania połączeń głosowych w sieci ruchomej" oznacza hurtową usługę wymaganą do zakańczania połączeń na numery w sieci ruchomej, które są publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi, tj. numerami istniejącymi w krajowych planach numeracji, świadczoną przez operatorów mających możliwość kontrolowania zakańczania połączeń i ustalania stawek za zakańczanie połączeń z takimi numerami, w przypadku gdy istnieje wzajemne połączenie z co najmniej jedną siecią, niezależnie od stosowanej technologii, w tym z portami wzajemnych połączeń".

 


Pół grosza za minutę

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał, że maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r. wyniesie 0,11 eurocenta (pół grosza) za minutę połączenia, a od 1 stycznia 2022 r. - 0,07 eurocenta za minutę połączenia. Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r. wyniesie 0,7 eurocenta za minutę połączenia; od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - 0,55 eurocenta za minutę połączenia; od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 0,4 eurocenta za minutę połączenia; od 1 stycznia 2024 r. - 0,2 eurocenta za minutę.

Czytaj także: UE konsultuje przyszłe zasady rozliczania roamingu>>
 

Wysokość stawki FTR w polskich złotych (od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r.) została określona przez KE w akcie delegowanym. W kolejnych latach przeliczenie z euro na złotówki ma być dokonywane co roku (1 stycznia każdego roku), biorąc pod uwagę najbardziej aktualną średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada każdego roku.

Taka sama wysokość dla wszystkich państw UE

Urząd poinformował, że przeliczenie euro na złotówki stawki MTR w 2021 r. ma być dokonane na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 stycznia, 1 lutego i 1 marca 2021 r. W kolejnych latach przeliczenie z euro na złotówki ma być dokonywane co roku (1 stycznia każdego roku) biorąc pod uwagę najbardziej aktualną średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada każdego roku. Wysokość docelowych stawek FTR i MTR jest jednakowa dla wszystkich państw członkowskich UE / EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)