Aktywista społeczny Adam S. wraz z innymi uczestnikami zgromadzenia zajął pas drogowy znajdujący się w obszarze pl. Krasińskich w Warszawie przed Sądem Najwyższym bez zezwolenia zarządcy drogi, umieszczając tam cztery namioty i trzy zestawy starych mebli.

Prezydent Warszawy 20 listopada 2017 r., nałożyła karę pieniężną na organizatora protestu w wysokości 1312,50 zł.

SKO utrzymuje decyzję władz stolicy

Ukarany został Adam S., który zajął pas drogowy znajdujący się na placu Krasińskich bez zezwolenia zarządcy drogi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, podtrzymało decyzję władz miasta wymierzającą mandat karny.  Od tej decyzji Adam S. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.     

Z akt sprawy wynika, że zgłoszenia telefonicznego o zgromadzeniu przed gmachem Sądu Najwyższego dokonano 26 maja 2017 r. w Urzędzie m.st. Warszawy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na okres od 29 maja do 29 czerwca 2017 r.

Uchylenie kary

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 kwietnia 2019 r. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu Prezydenta m.st. Warszawy oraz umorzył postępowanie administracyjne.

Czytaj: Raport: Wolność zgromadzeń w Polsce ograniczona

Sąd uznał złożoną skargę za zasadną, gdyż decyzje naruszają prawo do wolności wypowiadania poglądów w stopniu uzasadniającym ich uchylenie. W sprawie tej niezasadnie doszło do wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie zajęcia pasa drogowego w stosunku do skarżącego w sytuacji odbywania zgromadzenia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach - podkreślił sąd.

Prawo konstytucyjne

W ocenie WSA, co do zasady zajęcie pasa drogowego na cele wiecu, protestu, pikiety – wypełnia definicję zgromadzenia, jako służącego celowi publicznemu, a nie celowi prywatnemu jego organizatora. Wykładnia norm prawa materialnego dokonana przez organ jest wadliwa, albowiem brak jest podstaw do zastosowania, w tej sprawie, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych umożliwiającego przypisanie organizatorowi zgromadzenia publicznego zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Czytaj: Glosa: TK usankcjonował ograniczenie wolności zgromadzeń

Ponadto sąd podkreślił, że art. 54 Konstytucji RP zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z kolei z art. 57 Konstytucji wskazuje, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. W tej sytuacji, organizacja protestu nie może być uzależniona od uprzedniej zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, skoro Prawo o zgromadzeniach wymaga jedynie zgłoszenia.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygnatura akt VI SA/Wa 1412/18, wyrok z 9 kwietnia 2019 r.