Operatorem platformy oraz powiązanej z nią aplikacji jest Vinted UAB z siedzibą na Litwie. Z tego powodu UODO – w ramach mechanizmu wzajemnej współpracy – wystąpił z wnioskiem w trybie art. 61 RODO do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (litewskiego organu nadzorczego) o wszczęcie postępowania z urzędu lub przeprowadzenie kontroli w firmie Vinted UAB w celu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

We wniosku o wzajemną pomoc UODO wskazał m.in. na konieczność: ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez operatora platformy Vinted.pl (w szczególności danych zawartych w polskich dowodach osobistych), zbadania zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych, a także sposobu oraz celu zbierania i udostępniania danych osobowych. We wniosku UODO zwrócił także uwagę na konieczność zweryfikowania, czy administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych.

Czytaj: WSA: Prezes UODO mógł ukarać niemiecką spółkę za brak współpracy>>

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że swój wniosek złożył za pośrednictwem systemu IMI, czyli Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System). Jest to narzędzie, które umożliwia organom nadzorczym współpracę administracyjną ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z Komisją Europejską. Organ litewski powinien udzielić odpowiedzi na wniosek UODO bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

 

Vinted: Nie każdy członek ma przesłać skan dowodu

Na informację UODO zareagowała Vinted UAB. Jak poinformowała spółka, w przypadku transakcji, które odbywają się za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności Vinted, korzysta ona z usług odpowiednich dostawców, tzn. wszystkie płatności są przetwarzane nie przez Vinted, lecz przez nich. W związku z tym, ci dostawcy usług przeprowadzają procedurę zwaną KYC (“Know Your Customer”).

- Należy podkreślić, że nie każdy członek Vinted.pl jest zobowiązany do przesłania skanu swojego dokumentu tożsamości, ponieważ jest on wymagany tylko wtedy, gdy spełnione są określone do tego kryteria procedur KYC po stronie naszego dostawcy usług płatniczych. W takim przypadku nasz dostawca usług płatniczych może poprosić o przesłanie dowodu tożsamości - może to być kopia paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, w tym tymczasowego prawa jazdy, może być również wymagany wyciąg z konta bankowego - jest to konieczne, aby nasz dostawca usług płatniczych mógł przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - stwierdza firma. I podkreśla, że "wszystkie wyżej wymienione regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności, które jest dla nas najwyższym priorytetem. Po otrzymaniu wspomnianego zapytania, chętnie podejmiemy współpracę z wszelkimi instytucjami, które będą chciały zweryfikować poprawność naszych intencji i działań".