Skarżąca wniosła do sądu administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną skargę.

Sąd administracyjny ustalił bowiem, że skarżąca jest osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Ustanowiono dla niej kuratora. Kurator został umocowany przez sąd do reprezentowania częściowo ubezwłasnowolnionej w sprawach urzędowych i w postępowaniach sądowych. W kolejnym postanowieniu kuratorowi przyznano natomiast prawo reprezentowania skarżącej wyłącznie w postępowaniu sądowym.

Stanowisko kuratora

Kurator został wezwany do złożenia oświadczenia, czy popiera osobiście wniesioną skargę. Oświadczenie miało zostać złożone w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Kurator przedłożył pismo, w którym wyjaśnił, że nie popiera wniesionej skargi.

Zdolność procesowa

WSA przypomniał, że zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Powyższe wynika z treści 26 § 1 i 2 p.p.s.a.

Niesamodzielne działanie

WSA wskazał, że w oparciu o treść art. 27 p.p.s.a. osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w postępowaniu może je podejmować tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego. Powyższą regulację stosuje się zarówno co do osób niemających w ogóle zdolności procesowej, jak i osób posiadających ograniczoną zdolność procesową, gdy chodzi o sprawy, w których nie może dokonywać czynności samodzielnie.

Sprawdź: Ludwiczak Larysa, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym >>

Niemożliwe rozpoznanie

Kurator ustanowiony przez sąd jest przedstawicielem ustawowym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. To on reprezentuje ją w zakresie ustalonym przez sąd - zaznaczył WSA. Innymi słowy za stronę, która nie ma zdolności procesowej czynności w postępowaniu sądowym może podejmować tylko jej przedstawiciel ustawowy. Czynności zdziałane bez udziału kuratora, który jest przedstawicielem ustawowym takiej strony i został umocowany do jej reprezentowania, nie mogą wywołać skutku w postaci merytorycznego rozpoznania przez sąd zgłoszonych przez nią wniosków i środków odwoławczych. Takie zapatrywanie wynika z postanowienia NSA z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie II OZ 636/05 (LEX nr 860093).

Sprawdź: Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu >>

Konieczne odrzucenie

WSA podkreślił, że skargę do sądu wniosła osobiście częściowo ubezwłasnowolniona skarżąca. W realiach sprawy skarżąca nie mogła samodzielnie brać udziału w postępowaniu, gdyż nie posiadała ona zdolności procesowej. Natomiast kurator wyznaczony przez sąd do jej reprezentacji w postępowaniu sądowym nie poparł wniesionej skargi. Skargę należało więc odrzucić, w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a. Zgodnie z tą regulacją sąd odrzuca skargę, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2018 r., I SA/Wa 1180/18, LEX nr 2579952.