Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wprowadzić ma ona do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Z uzasadnienia projektu wynika, że głównym celem zmian jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka.

Czytaj: Od stycznia ważne dla gmin zmiany w gospodarce odpadami>>

Przewidziane w projektowanej regulacji informowanie ma dotyczyć m.in. dostępności odpowiednich i bardziej zrównoważonych produktów alternatywnych, w tym także produktów wielokrotnego użytku, właściwego gospodarowania odpadami - zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, najlepszych dostępnych praktyk, jak również wpływu zaśmiecania i niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z tych produktów na środowisko naturalne, jak też na sieci kanalizacyjne co w efekcie ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska morskiego.

Ustawa wprowadzi też obowiązek umieszczania na wybranych produktach informacji lub oznakowania o odpowiednich metodach gospodarowania odpadami powstałymi z tych produktów lub o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania tych odpadów, a także o obecności tworzyw sztucznych w tych produktach i o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko.

Celem zmian jest również wprowadzenie środków służących informowaniu konsumentów oraz zachęcaniu ich do odpowiedzialnego zachowania, aby zmniejszyć zaśmiecanie środowiska naturalnego odpadami pochodzącymi z produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne, jak również zawierającymi tworzywa sztuczne narzędziami połowowymi stanowiącymi odpady - podano w uzasadnieniu.