Według ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Ten przepis ustawy został rozwinięty w nowym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, które weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

Czytaj: Nieodpłatna pomoc prawna możliwa także na odległość>>
 

Internet stosowany szerzej

Nowe rozporządzenie stanowi, że decyzja starosty o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy określa, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywać się na terenie powiatu:

 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, albo
 • osobiście w punkcie, albo
 • osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
   

Przy podejmowaniu decyzji, starosta powinien mieć na względzie bieżącą sytuację epidemiczną lub sanitarną występującą na terenie danego powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz zapew nienie im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz procedurę w LEX: Bochentyn Adam, Udzielenie pomocy prawnej >

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie .

Nowe rozporządzenie nakazuje, by na zewnątrz lokalu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub po radnictwo obywatelskie, w widocznym miejscu umieszcza się tablicę z oznaczeniem punktu. Na tablicy tej określa się, czy w lokalu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja, albo świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna,  w tym nieodpłatna mediacja. Na zewnątrz lokalu umieszcza
się informacje określającą dni i godziny dyżurów, a także dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty .

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Umowa o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej >

Kontakty telefoniczne i przez internet

Ponadto starosta zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń w formie telefonicznej pod numerem telefonu.

Starosta ma obowiązek również udostępnić na publicznej stronie internetowej informacje o działalności punktów zlokalizowa nych na terenie danego powiatu oraz informacje o sposobie dokonywania zapisów na porady, a w szczególności:

 1.   informację, czy na terenie powiatu jest udzielana nieodpłatna mediacja, a jeżeli tak to informację, w których punktach pomocy udzielają osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji wraz ze wskazaniem
  dyżurów tych osób,
 2. listę punktów ze wskazaniem ich adresów, dni i godzin odbywanych dyżurów oraz specjalizacji,
 3. określenie przypadków, w których istnieje możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawne za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem ze wskazaniem sposobu dokonywania zgłoszeń na dyżury w takich przypadkach,
 4. informacje na temat sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego porad nictwa obywatelskiego osobom niepełnosprawnym
 5. bezpośredni numer telefonu dyżurnego wraz z określeniem godzin, w trakcie
  których są przyjmowane zgłoszenia.
   

Informacje, o których mowa powinny być udostępnione w czytelny i łatwo dostępny sposób - wyraźnie wskazuje rozporządzenie ( Dz. U. poz. 2500 z 31 grudnia 2021 r.).