Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych wzrasta raz w roku z dniem 1 czerwca. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy ze względu na epidemię koronawirusa rząd zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej podwyżki we wrześniu.

W czerwcu 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych, która wprowadziła również nowe świadczenie - dodatek solidarnościowy, przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. To 1400 zł przez maksymalnie 3 miesiące.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Ustawa zakładała podwyższenie podstawowego zasiłku dla bezrobotnych od 1 września 2020 roku do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wynosi 942,30 zł. Przypomnijmy, że do końca sierpnia było to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł.

Podwyższoną we wrześniu kwotę zasiłku otrzymali wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierali zasiłek.

Zmiana kwoty zasiłku dla bezrobotnych spowodowała też podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z koronawirusem

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 roku wprowadzona została również zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2021 roku

 
Okres obowiązywania 80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)
90 pierwszych dni posiadania prawa do zasiłku

960,00 zł brutto

(828,60 zł netto )

1200,00 zł brutto

(1025,00 zł netto)

1440,00 zł brutto

(1221,40 zł netto)

kolejne dni posiadania prawa do zasiłku

753,90 zł brutto

(660,05 zł netto)

942,30 zł brutto

(814,49 zł netto)

1130,80 zł brutto

(968,03 zł netto)