Ustawa z 27 listopada 2020 r. m.in. zmienia sposób ustalania momentu, od którego rozpoczyna się okres podczas zawodów wprowadzając sztywny termin - godzinę 23.59 w dniu poprzedzającym zawody. Dotychczas przepis przewidywał, że okres podczas zawodów rozpoczyna się na 12 godzin przed zawodami.

Definicja dopingu

Za doping w sporcie będzie uznawane działanie zmierzające do zniechęcenia osoby zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub grożenie takiej osobie przez zawodnika lub inną osobę. Jednocześnie ustawa wprowadza regulacje, na podstawie których za doping w sporcie uznaje się zachowanie polegające na unikaniu pobrania próbki fizjologicznej, niewyrażeniu zgody na pobranie próbki fizjologicznej lub niezgłoszeniu się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia, po uprzednim powiadomieniu zawodnika o wytypowaniu go do pobrania próbki fizjologicznej przez osobę upoważnioną do jej pobrania.

 


Niezależność Panelu Dyscyplinarnego

Celem ustawy jest także zapewnienie niezależności instytucjonalnej i operacyjnej Panelu Dyscyplinarnego poprzez usunięcie z zadań Rady Polskiej Agencji Antydopingowej uprawnienia do opiniowania kandydatur na członków Panelu Dyscyplinarnego. Dodatkowo członek Panelu Dyscyplinarnego ma spełniać wymagania w zakresie bezstronności, niezależności oraz zapobiegania konfliktowi interesów, zawarte w Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz właściwych dokumentach o charakterze międzynarodowym określonych przez Światową Agencję Antydopingową.

Ustawa nowelizuje także przepisy regulujące działalność Polskiego Laboratorium Antydopingowego wprowadzając obowiązek stosowania dokumentów technicznych określonych przez Światową Agencję Antydopingową podczas analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników oraz podczas działań związanych z zapewnieniem prawidłowych wyników analitycznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem części regulacji, które wchodzą  w życie z dniem 2 stycznia 2021 r.

 Czytaj także: NIK: Walka z dopingiem w sporcie coraz skuteczniejsza>>