Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projektowana nowelizacja ustawy zawiera przepisy, które wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej.
Nowe przepisy projektu ustawy wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do zbliżającego się terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie znakowania żywności. Jedną ze zmian jest uchylenie w ustawie o jakości handlowej definicji opakowanego środka spożywczego, gdyż definicja ta znajduje się w powyższym rozporządzeniu. Odpowiednie zmiany, m.in. w definicjach odnoszących się do okresów trwałości, składnika odżywczego i składnika żywności, zostały dokonane w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W ślad za tym zmiany wprowadzono również w zakresie upoważnienia ustawowego dla ministra do spraw rynków rolnych w kwestii oznakowania środków spożywczych. Wydane na tej podstawie rozporządzenie będzie regulowało oznakowanie żywności w zakresie nieobjętym przepisami ww. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
Projekt przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem przepisów unijnych. Producenci jaj będą mieli obowiązek jednorazowego zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej swojej działalności dotyczącej produkcji i pakowania jaj. Jaja będące w obrocie na rynku handlowym muszą spełniać wymagania, które są określone w rozporządzeniu nr 1308/2013, chodzi szczególnie o normy handlowe. Obecnie w Polsce jedynie 130 (na 450) zakładów pakowania jaj pozostaje pod nadzorem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Z tego względu konieczne jest objęcie pozostałych (ok. 330) zakładów obowiązkiem jednorazowego zgłoszenia działalności do wojewódzkiego inspektora. Producenci muszą wypełnić ten obowiązek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy. Dzięki temu zagwarantowane zostaną uczciwe praktyki w handlu jajami i ochrona konsumentów.
Nowe przepisy obejmą zasady klasyfikowania tusz wołowych. Obecnie klasyfikacja ta dokonywana jest wzrokowo przez uprawnionego rzeczoznawcę. W niektórych państwach członkowskich stosowane są już urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Projekt ustawy przewiduje wdrożenie do polskiego prawodawstwa procedur ich zatwierdzania, określonych w przepisach unijnych. Organem odpowiedzialnym za organizację testu certyfikacyjnego tusz wołowych będzie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Koszty zatwierdzania techniki automatycznej klasyfikacji tusz wołowych będzie pokrywał podmiot ubiegający się o zatwierdzenie ww. techniki i przekazywał je na rachunek bankowy Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, oprócz kontroli dotyczącej m.in. produktów zarejestrowanych jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), będzie dokonywać także kontroli produktów, których nazwy odwołują się do nazw chronionych, ale tych, które nie posiadają certyfikatów zgodności i świadectw jakości potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie uprawniony do wyznaczania (w rozporządzeniu) krajowych laboratoriów referencyjnych, które będą właściwe dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów badań jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
W projekcie ustawy doprecyzowano przepisy związane z kontrolami prawidłowości dokonywanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, poprzez doprecyzowanie zasad współpracy oraz wzajemnego przekazywania informacji i wyjaśnień między Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.