Tak wypowiada się Związek na temat rządowego projektu ustawy o prokuraturze. A to stanowisko przedstawił ministrowi Jarosławowi Gowinowi.

Jak wyglądałoby to w praktyce?
Uprawnienie do składania informacji realizowane byłoby zapewne przez stałe komisje sejmowe, chyba że po nowelizacji ustawy wprowadzono by nową komisję do kontroli prokuratury. Tym sposobem posłowie zyskaliby możliwość stałego przepytywania Prokuratora Generalnego, który zapewne ustawicznie przemieszczałby się między siedzibami Sejmu, Senatu i Prokuratury Generalnej. Projektodawca co prawda zastrzegł, że żądanie informacji nie mogłoby dotyczyć biegu konkretnej sprawy, niemniej Rada Główna ZZP i PP RP nie podziela optymizmu, że poszczególni posłowie i senatorowie, mający większość w konkretnych komisjach, żądając informacji na temat związany ze strzeżeniem praworządności i ściganiem przestępstw nie będą kierowali się pojedynczymi przypadkami nagłaśnianych przez media spraw i uciekną od pytań zmierzających w tym kierunku.

Ingerencja w konkretne śledztwa
Pokusa ingerowania w poszczególne śledztwa i wypowiadania się na ich temat w mediach przez polityków jest bowiem zbyt silna uważają związkowcy. Ponadto wprowadzenie projektowanych instrumentów, co już podkreślano powyżej usytuuje prokuraturę w pozycji organu poddanego dwustronnej kontroli politycznej, sprawowanej przez posłów i senatorów oraz rząd – czytamy w dokumencie przyjętym przez Radę Główną. Zdecydowanie krytycznie oceniono pomysł odejścia od wprowadzonej dwa lata temu zasady, iż polecenia prokuratora przełożonego nie mogą dotyczyć treści czynności procesowych. Związek oceniając pozytywnie pomysł nowego określenia właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych, zwrócił uwagę, iż koncepcja ta rodzi szereg problemów natury praktycznej związanych m.in. z obsługą dyżurów.

Inicjowanie postępowań dyscyplinarnych
Ostrej krytyce poddano pomysł oddania w ręce polityków prawa do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów. Projekt przewiduje, że uprawnienie takie miałoby przysługiwać Ministrowi Sprawiedliwości. W uwagach dotyczących procedur konkursowych zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia konkursów na stanowiska funkcyjne w prokuraturze, które są obsadzane w sposób całkowicie nieczytelny, bez oparcia o  zobiektywizowane kryteria, często z pominięciem osób, które mają do ich sprawowania predyspozycje i kwalifikacje - czytamy w stanowisku Związku.

 Źródło: ZZPiPP