Zmiany w EPU podpisane przez Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą zmiany dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego. Dochodząc roszczeń przed e-sądem, powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego.

Dzięki zmianom EPU ma być bezpieczniejsze dla dłużnika - nowelizacja ograniczyć ma liczbę niewłaściwych doręczeń nakazów zapłaty oraz omijanie przez wierzycieli przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń przedawnionych.

Składając pozew w EPU, powód będzie musiał wskazać numer PESEL pozwanego. Początkowo zmiany miały iść dalej i obowiązek ten dotyczyć miał wszystkich rodzajów postępowania, jednak w wyniku interwencji Senatu ograniczono go jedynie do EPU. W pozostałych przypadkach powód wskaże jedynie swój PESEL i NIP, a dane pozwanego ustali sąd z urzędu. Dodatkowo sąd zyskał możliwość ukarania grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EPU, specjalnie wskaże niewłaściwe dane pozwanego.

Istotną zmianą, którą wprowadza ustawa nowelizująca, jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EPU. Procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Ma to zapobiegać dochodzeniu roszczeń przedawnionych. Zdaniem wnioskodawców jest to uzasadnione faktem, że w EPU nie składa się dokumentów - możliwości weryfikacji upływu terminu przedawnienia są z tego powodu ograniczone. A ze względu na problemy z doręczeniem nakazu zapłaty, pozwany nie ma okazji podniesienia stosownego zarzutu.

Ustawa nakłada również nowe obowiązki na komornika. Zobowiązano go do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 31 maja 2013 r.