Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie podmiotom, które realizując swoje zadania gromadzą dane osobowe - bieżącą weryfikację tych danych na podstawie zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zapewniając w tym obszarze bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednocześnie wprowadzenie regulacji zapewni lepszą jakość gromadzonych danych. Nowe przepisy będą miały wpływ na poprawę warunków dla przedsiębiorczości, pozwolą bowiem uprawnionym podmiotom gospodarczym skorzystać - w zakresie weryfikacji gromadzonych danych - z nowoczesnych narzędzi w miejsce dotychczasowej tradycyjnej formy wymiany korespondencji.
Ponadto zmiana ustawy podyktowana jest potrzebą wyeliminowania przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, brakiem pewnych rozwiązań oraz zmian, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.