Z przepisu art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wynika, że jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Jednak gdy zadania z zakresu użyteczności publicznej wykonuje powołana w tym celu spółka i podstawą wykonywania tych zadań jest uchwała organu stanowiącego o powołaniu i powierzeniu zadań, to nie jest wymagane zawarcie umowy cywilnoprawnej, a tym samym przepis art. 44 ustawy o finansach publicznych nie będzie miał zastosowania.
Fakt, że w przypadku kiedy spółka realizuje zadania za pomocą wniesionego lub powierzonego jej majątku zgodnie z przedmiotem działalności spółki, to nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Koszty związane z realizacją tych zadań pokrywane są wtedy z osiągniętych przychodów. W sytuacji zlecania zadań, gdzie następuje przepływ pieniędzy pomiędzy spółką a gminą (związany z zapłatą za usługę, dostawę lub robotę budowlaną), to zlecenie wykonywania zadań objętych takim zamówieniem powinno następować na zasadach ogólnych z zastosowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie: www.rio.katowice.bip.net.pl, stan z dnia 13 maja 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad