Z tej okazji SN opracował dokument  „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”.  Za luki i nieprawidłowości uznano takie wady legislacyjne, które w sposób istotny zakłócają proces stosowania prawa przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Nie każda nieprawidłowość jednak była przedmiotem notyfikacji Pierwszego Prezesa SN.
W uwagach uwzględniono  zwłaszcza te, które zostały zasygnalizowane wprost w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz zgłoszone przez prezesów sądów apelacyjnych oraz sadów okręgowych.

Prawo cywilne i ksh
Jednym z takich zagadnień jest  współwłasność nieruchomości i problemy z jej znoszeniem, a także ustalanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku różnego korzystania z działek. Wiele pytań pozostawia tez sprawa roszczeń odszkodowawczych wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie ustawy o ochronie środowiska.
Z zakresu prawa spółek handlowych kłopoty sędziom i stronom sprawia prokura łączna niewłaściwa oraz wymóg przeprowadzenia rozprawy przed zawieszeniem postępowania rejestrowego w razie zaskarżenia uchwały zgromadzenia w spółkach kapitałowych. Co więcej prawnicy mają wątpliwości związane z podstawą prawną do ujawnienia w rejestrze wzmianki o podjęciu uchwał w sprawach połączenia i podziału spółki.

Problemy rodzinne i opiekuńcze
Prawo opiekuńcze także dostarcza kilku pytań, np. o warunki, na jakich sąd zezwala na świadczenie zdrowotne w wypadku pacjenta trudnego tj. np. nieprzytomnego. 
Ostatnio pojawił się problem rodzinnych i prawnych konsekwencji sądowej zmiany płci; statusu małżonka albo urodzenia dziecka przez mężczyznę, który posiada orzeczenie o zmianie płci.

Prawo karne i procedura
W zakresie prawa karnego i procedury karnej interwencji ustawodawcy wymaga kara łączna. Problem wiąże się z możliwością orzekania kary łącznej w przypadku popełnienia przestępstwa w trakcie biegu okresu próby i warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.
I prezes SN postuluje także zmiany legislacyjne w zakresie tymczasowego aresztowania - rozdziału 58 kpk w taki sposób, aby dopuszczalne było dochodzenie w tym trybie roszczeń odszkodowawczych wynikających z wykonania tymczasowego aresztowania, niezrekompensowanych w pełni  przez zaliczenie tego środka zapobiegawczego na poczet kary orzeczonej w tej samej sprawie.
 

Dowiedz się więcej z książki
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł