•  

Zadaniem Zespołu jest w szczególności opracowanie założeń organizacyjnych oraz informatycznych w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego wynikających z przepisów prawa oraz projektowanych zmian prawnych, a także analiza i rekomendowanie rozwiązań prawnych i technicznych polepszających funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego. Zespół ma też opracować niezbędne rekomendacje w celu modernizacji Krajowego Rejestru Sądowego.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Wojciech Łukowski – Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych – Przewodniczący Zespołu;

2) Danuta Szczepańska-Wasersztrum – Główny Specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Piotr Perczyński – Główny Specjalista w Departamencie Legislacyjnym;

4) Elżbieta Paczos – Naczelnik Wydziału Europejskiego Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym;

5) Norbert Kowal – Główny Specjalista w Departamencie Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;

6) Piotr Krzyżowski – Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej;

7) Agnieszka Domaraczeńko – Kierownik Sekretariatu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy;

8) Marzena Okupniarek – Specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

9) Rafał Kmin – Starszy Specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

W pracach Zespołu mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego, w szczególności: eksperci, których opinie będą niezbędne do realizacji zadań Zespołu oraz przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana przez Przewodniczącego za zasadną.

Zgodnie z zarządzeniem, komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl,